DOKUMENTATIONSGRUPPEN

I Hembygdsföreningens arbetsgrupp för dokumentation ingår:

Margareta Borgelin,(kontaktperson) Ann Collste, Margareta Larsson, Björn Schumacher, Birgitta Tunelli.

Gruppens uppgifter:

att samla och arkivera skriftlig information som belyser Lidingös utveckling

att sköta föreningens bibliotek med lidingölitteratur

att medverka i publicering av nya artiklar och böcker om Lidingö

att anskaffa externt producerad lidingölitteratur till bibliotek och museibutik

att besvara förfrågningar från allmänhet, arbetsgrupper m fl, vad gäller

öns historia och utveckling.

Du når oss via mail till Hembygdsföreningens kansli.